mobil menu
ara
İçeriçumra Mah. Malazgirt Cd. No.29 Çumra/Konya içeri çumra ss adres
info@ssicericumra.com içeri çumra ss mail
0332 458 25 50 içeri çumra ss telefon

Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri

 • TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK TANIMI VE AMACI Tarımsal üretim yapmakta olan işletmelerin veya çiftçilerin üretimin her aşamasında karşılaştığı sorunlarına problemlerine çözüm bulmak, üreticilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, üretimde verimi ve kaliteyi arttırarak güvenli gıda üretimini sağlamak için yapılan çalışmaların tümüne Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri denir. Bir başka deyişle; tarımda yaşanan hızlı gelişme ve değişimlere paralel olarak, çiftçilerimizin bilgi ihtiyacını karşılamak ve tarladan sofraya güvenilir gıda arzını etkinleştirmek amacıyla yapılan uygulamaya Tarımsal Danışmanlık Hizmeti demekteyiz. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Ne Demektir? Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetlerdir.

  Tarımsal yayım ve danışmanlık: Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir.

  Tarımdan geçimini sağlayan kişilerin bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, üretim ve işletme maliyetleri düşülmesi, verimin ve kalitenin yükseltilmesi, ürünlerin pazarda daha kolay ve yüksek fiyatla alıcı bulması, bunun sonucunda tarımdan geçimini sağlayan kişilerin refah ve gelir düzeyinin arttırılması, ayrıca tüketiciler açısından daha güvenli gıda tüketilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından 08/09/2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

  Bu sistem içerisinde faaliyet gösterecek olan kişi ve kuruluşlar şunlardır. 1) Üretici örgütleri ve Ziraat Odaları
  2) Üretici ve yetiştirici birlikleri
  3) Dernek ve vakıflar
  4) Tarımsal Şirketler
  5) Serbest çalışan firmalar ve müteşebbislerdir.

  Tarım yayımcısının/danışmanının görevleri aşağıda belirtilmiştir. a) Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak,
  b) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,
  c) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek,
  ç) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,
  d) İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,
  e) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi ve mekanizasyon konularında yayım/danışmanlık yapmak,
  f) Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak,
  g) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,
  ğ) Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,
  h) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,
  ı) Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak,
  i) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

  Çiftçilerden/tarımsal işletmelerden istenecek belgeler 1) Başvuru formu ve taahhütname,
  2) Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış sureti,
  3) Hizmet alım/satım faturası,
  4) Çiftçinin/tarımsal işletmenin almış olduğu danışmanlık hizmetinin türüne göre aşağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir.
  5) İl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi,
  6) AKS belgesi,
  7) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,
  8) Pasaportlarının il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti.

  Hizmet verilecek işletme sayısı ve işletme ziyaretleri Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda bir tarım danışmanının hizmet vereceği azami işletme sayıları ve bu işletmeleri kontrol sıklıkları aşağıda belirlenmiştir.

  (a) Seracılık; İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Haftada 1,
  (b) Bahçe Bitkileri; İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 24,
  (c) Tarla Ziraatı (sulu); İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 15,
  (d) Tarla Ziraatı (kuru); İşletme Sayısı 70, Kontrol Sıklığı Yılda12,
  (e) Büyükbaş Hayvancılık (süt); İşletme Sayısı 40, Kontrol Sıklığı Haftada 1,
  (f) Büyükbaş Hayvancılık (besi); İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 24,
  (g) Küçükbaş Hayvancılık; İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 24,
  (h) Su Ürünlerinde; İşletme Sayısı 10, Kontrol Sıklığı Yılda 24,
  (i) Arıcılık; İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 24,
  (j) Karma İşletmelerde; İşletme Sayısı 60

  Tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki kriterlere sahip olmalıdır. a) Çifti kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemi ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine kayıtlı olmak,
  b) Aşağıdaki kriterlerden en az birine sahip olmak,
     1) Örtü altında en az 3 dekar,
     2) Bağ-Bahçe de en az 10 dekar,
     3) Tarla ziraatında kuruda en az 150 dekar, suluda en az 50 dekar alanda üretim yapmak,
     4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az 20 baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az 50 baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az 100 küçükbaş hayvana,
     5) En az 50 adet arı kolonisine,
     6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmalıdır.

  Tarımsal yayım ve danışmanlık amacı Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleridir.

Bize online olarak iletişim sayfamızı kullanarak ulaşabilir yada hemen 0332 458 25 50 den bilgi alabilirsiniz. Tüm hizmetlerimiz ile siz değerli çiftçi kardeşlerimizin yanındayız.
 • Aklınıza takılan
  sorular mı var?
 •  
 • Hemen arayın
 • 0332 458 25 50
İçeriçumra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak en iyi çekilde üyelerimize sunmak için durmadan çalışmaktayız.
Resmi web sayfamızda Gizlilik bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.
www.ssicericumra.com © 2020 Çumra / İçeriçumra Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Her türlü usulsüz reklam veya kullanımdan doğabilecek hak kayıpları için cezai işlemler yürütülecektir.